SUTARTIS DĖL BENDROVĖS VALDYBOS NARIO VEIKLOS

SUTARTIS DĖL BENDROVĖS VALDYBOS NARIO VEIKLOS

2020 m. ________________ d.

 

Šią Valdybos nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis) sudarė UAB „Pavadinimas“ (toliau - Bendrovė), kuriai atstovauja Bendrovės direktorius vardas, pavardė, veikiantis pagal įmonės įstatus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą (įsakymo data ir Nr.)

ir

_________________, gyvenantis _________________, _____________ (toliau – Valdybos narys),

toliau   kartu  vadinami   Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi.

 

Atsižvelgdamos į tai, kad Valdybos narys sutinka būti Bendrovės Valdybos nariu,

Šalys susitarė taip:

 

1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS

1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų, Bendrovės valdybos darbo reglamento bei šios sutarties reikalavimais. Valdybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės politikos, Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklėms.

1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės Valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės nepriklausomo valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.3.  Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys eina Bendrovės Valdybos nario pareigas.

 

2. ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI

2.1. Bendrovė įsipareigoja Valdybos nariui už Bendrovės Valdybos nario pareigų vykdymą mokėti tokio dydžio atlyginimą – 5% Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygį mėnesiui (toliau – Atlygis).

2.2. Šios Sutarties 2.1 punkte nurodyta suma yra nurodyta neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Valdybos narys nurodo raštu. Mokėjimai už kiekvieną konkretų mėnesį mokami Valdybos nariui iki kito mėnesio 10-osios dienos.

2.3 Bendrovė kompensuoja valdybos nario patirtas kelionės išlaidas Lietuvos Respublikos teritorijoje, vykstant į su Bendrovės veikla susijusius valdybos posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir pan. Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateikus šias patirtas išlaidas įrodančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra, kvitas, bilietas ir pan.).

3. VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Valdybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigų atlikimo tikslais, Valdybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose. Valdybos narys privalo vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenis atlikti visų ar dalies savo funkcijų.

3.2. Valdybos narys, be kita ko, privalo:

 

(a)   dalyvauti Valdybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje, valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių;

(b)   Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

(c)   rengti periodines ataskaitas ir rekomendacijas, patenkančias į Bendrovės valdybos nario kompetenciją, kurių reikalauja Bendrovės Stebėtojų taryba;

(d)   užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;

(e)   laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui.

3.3.  Valdybos narys aiškiai supranta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos reikšmingumą viešajam interesui, visuomenės, įskaitant socialiai pažeidžiamiausius asmenis, poreikiams kuo geriau tenkinti ir įsipareigoja vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių valdybos nario interesų, valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti valdybos pirmininiką ir kitus valdybos narius apie tokį interesų konfliktą.

3.4.  Be pirmiau paminėtų pareigų, Valdybos narys privalo vykdyti kitas valdybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose.

3.5.  Valdybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai ir skaidriai.

3.6.  Valdybos narys deda visas pastangas, kad jo pareigos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtų atliktos tinkamai ir kruopščiai tokiu būdu, kuris yra pelningiausias ir efektyviausias Bendrovei. Valdybos narys, vykdydamas savo pareigas ir kitus įsipareigojimus, privalo vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei.

3.7.Valdybos narys privalo nedelsiant informuoti Bendrovės Valdybos pirmininką ir kitus narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus.

3.8. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus ir (ar) tiesiogiai su jo veikla susijusius intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių ir gretutinių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą, domenus, duomenų bazes ir kitus Valdybos nario pareigų vykdymo metu sukurtus objektus, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė.

3.9. Atlyginimas valdybos nariui už intelektinės veiklos rezultatų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią Sutartį Valdybos nariui mokamą atlygį ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais intelektinės veiklos rezultatais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

3.10.Valdybos narys sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina šios Sutarties vykdymui ir Bendrovės įprastos ūkinės veiklos užtikrinimui vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklėmis.

3.11. Jeigu valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas, Valdybos narys privalo nedelsiant pranešti apie pirmiau minėtus faktus Valdybos pirmininkui ir Stebėtojų tarybos pirmininkui.

3.12 Bendrovė apdraudžia Valdybos narį civilinės atsakomybės draudimu.

 

4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove ir (arba) bet kuriuo(-iais) Bendrovės akcininku(-ais) ir (arba) jos dukterinėmis bendrovėmis ar susijusiomis bendrovėmis susijusios  informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai).

4.2. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir išlieka galioje neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo. Tikimasi, kad Valdybos narys tinkamai rūpinsis, kad informacija nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai atskleista neįgaliotiems asmenims.

 

5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys,  neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.

 

Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

 

6. ATSAKOMYBĖ

6.1.Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės steigėjus, reikalavimų, susijusių  su Valdybos  nario  veikla Bendrovės valdyboje ar veiklos rezultatais, vykdymo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

 

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis yra laikoma nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

(a)  Akcininkų susirinkimas atšaukia (atleidžia) Valdybos narį iš Valdybos;

(b)  Valdybos narys pats atsistatydina iš einamų Valdybos nario pareigų pagal šios Sutarties 7.4 punktą;

(c)  kadencija, kuriai Valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas, baigiasi (su sąlyga, kad Valdybos narys nėra perrenkamas).

d) Valdybos narys nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos principų ir būdamas Valdybos nariu įgyja teistumą.

7.2. Nutraukus šią Sutartį, Sutarties 4 skyriaus nuostatos galioja pilna apimtimi.

7.3. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.1 punkte numatytą atlyginimą tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos; jam nebus mokama jokia išeitinė išmoka ar kitokia kompensacija, kai ši Sutartis yra nutraukiama dėl Valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos.

7.4. Valdybos narys gali bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, tuo būdu nutraukiant šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei. Jei Šalys taip susitartų, Valdybos narys nustos eiti Valdybos nario pareigas tą dieną kurią nustatys Šalys, ir tokiu atveju ši Sutartis bus laikoma nutraukiama nuo Šalių nustatytos dienos.

7.5.  Nutraukiant Sutartį, Valdybos narys privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visą su Bendrove susijusią korespondenciją, dokumentus, projektus, ataskaitas bei panašius raštus, sukurtus intelektinės nuosavybės objektus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Joks perdavimas turi būti įforminamas abiems Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

7.6.  Bendrovė informuos Juridinių asmenų registrą atitinkamai apie Valdybos nario atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo. Tai yra galutinis susitarimas tarp Šalių, pakeičiantis visas ankstesnes jų sutartis ar susitarimus dėl šios Sutarties objekto.

8.2. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių.

8.3. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.4. Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.5. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

8.6. Ši Sutartis sudaryta 2  (dviem) egzemplioriais, po vieną  egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

9. ŠALIŲ PARAŠAI:

 

Bendrovė, atstovaujama direktoriaus Vardas Pavardė ______________________

 

Valdybos narys: xxxxxxxxxxxxxx _______________________________