SKELBIAMA UAB VILDMINA VADOVO ATRANKA

Skelbiama uždarosios akcinės bendrovės „VILDMINA“ vadovo atranka

 

Apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „VILDMINA“ (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 141525547, adresas: Trilapio g. 6, 92191 Klaipėda, interneto svetainės adresas www.vildmina.lt

 

Bendrovės veiklos kryptis – fizinės gerovės užtikrinimas, teikiant pirties paslaugas (viešoji pirtis).

Bendrovės vienintelis akcininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

 

Apie vadovo poziciją

Darbo pobūdis – kasdienės Bendrovės veiklos organizavimas, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus.

Atsakomybės – užtikrinti efektyvią ir skaidrią Bendrovės veiklą, finansinį stabilumą, veiksmingą vidaus kontrolę; rengti ir įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, siekti Bendrovei nustatytų veiklos tikslų, finansinių efektyvumo rodiklių, pelningos Bendrovės veiklos; rengti Bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatą, investicinį planą; rengti Bendrovės vidaus tvarkas, taisykles, raštus, ataskaitas, išvadas; įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones; veikti Bendrovės vardu, sudaryti sandorius, atstovauti Bendrovę kitose institucijose; saugoti ir racionaliai naudoti Bendrovės turtą.

 

Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai.

Siūlomas atlygis – 1 500 eur/mėn.

REIKALAVIMAI KANDIDATUI

Profesinės kompetencijos:

aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;

darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

bendrovės veiklos valdymo, rizikų valdymo, kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis;

bendrovės veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis;

lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei pristatyti susistemintą informaciją;

mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kt.), interneto naršyklėmis, išmanyti dokumentų valdymo sistemos principus;

teisės aktų, reglamentuojančių bendrovių, savivaldybių valdomų įmonių veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, finansinę atskaitomybę, dokumentų rengimą ir valdymą, korupcijos prevenciją ir kitus, susijusius su bendrovės tinkamos veiklos užtikrinimu, žinojimas.

 

Vertybiniai reikalavimai:

nepriekaištinga reputacija ir aukšti etikos standartai;

nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla ar galėtų kilti interesų konfliktas;

teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas;

per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ketvirtame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu.

 

Asmeninės savybės:

lyderystė;

iniciatyvumas;

orientacija į rezultatus;

savarankiškumas.

 

Bendrovės vadovui siūlome:

dinamišką ir įdomų darbą;

papildomą atlygio dalį už pasiektus veiklos rezultatus, įgyvendintus tikslus;

socialines garantijas.

 

Pateikiami dokumentai

kandidato paraiška dalyvauti atrankoje Priedas Nr. 1;

Nuoroda į Klaipėdos m. savivaldybės puslapį Skelbiama UAB „VILDMINA“ vadovo atranka (klaipeda.lt)