Korupcijos prevencija

2O22 M. TOLERANCIJOS KORUPCIJAI UAB "VILDMINA“ NUSTATYMO APKLAUSOS REZULTATAI

2022 m. spalio 3-4 d. UAB ,,Vildmina" buvo atlikta darbuotojų  anoniminė apklausa, siekiant išsiaiškinti požiūrį į  korupciją, galimas korupcijos atsiradimo priežastis.

Tyrimo dalyviai - UAB ,,Vildmina" dirbantys darbuotojai.

Tyrimo būdas – anoniminė anketa.

Darbuotojai buvo informuoti, kad anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimui atlikti ir išvadai padaryti.

Apklausos metu buvo pateikti klausimai apie korupcijos pasireiškimo tikimybę, darbuotojų susidūrimo su korupcija atvejus, siekta išsiaiškinti ar darbuotojai žino kur keiptis sužinojus apie korupcijos atvejį.

Visi apklausoje dalyvavę darbuotojai nurodė, kad nebuvo susidūrę su korupcijos pasireiškimo atveju. Darbuotojai atsake, kad jiems nebuvo siūlomi kyšiai. Taip pat nurodoma, kad nėra pagrindo patiems siūlyti atlygį ui geresnes darbo sąlygas ar kitus  jiems palankius sprendimus. Apklaustieji teigia, kad sužinoję apie korupcijos pasireiškimo atvejį, iškart informuotų įmonės vadovą ar i Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, jog darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė UAB ,,Vildmina“ yra minimali.

Apklausą vykdė ir duomenis apibendrino darbuotoja Salomėja Juozapaitienė

PATVIRTINTA

UAB ,,Vildmina“

Bendrovės direktoriaus  

2022-09-26 įsakymu Nr. V – 102

 

UAB "Vildmina“ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

UAB ,,Vildmina" (toliau - Bendrovė) yra skaidriai, sąžiningai ir atsakingai veikianti bendrovė, puoselėjanti nepriekaištingą dalykinę reputaciją ir akcininkų, verslo partnerių, tiekėjų, klientų, darbuotojų bei visuomenės pasitikėjimą. Bendrovė veikia preciziškai laikydamasi Lietuvos Respublikos teises aktų

Šis dokumentas nustato ir apibrėžia Bendrovės veiklos principus, kuriais vadovaujasi visi Bendrovės darbuotojai, siekdami užtikrinti skaidrią įmonės veiklą ir užkirsti kelią korupcijai ar bet kurioms jos apraiškoms.

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančių teisės aktų. Bendrove užtikrina, kad nė vienas jos darbuotojas, subrangovas ar atstovas nesiūlys, nemokės, nežadės ir nepatvirtins mokėjimo pinigais ar kitomis vertybėmis tiesiogiai ar netiesiogiai jokiam verslo, viešojo sektoriaus ar valdžios atstovui, politinei partijai, jos nariui ar kandidatui i politinį postą siekiant išskirtinių verslo sąlygų Bendrovei.

Nulines tolerancijos korupcijai politika (toliau - Politika) taikoma Bendrovei bei jos vadovui ir darbuotojams. Politika skirta ugdyti Bendrovės vadovų, darbuotojų ir susijusių asmenų atsakomybę ir, pasitelkiant aiškius kriterijus, rekomendacijas, švietimą, apsaugoti juos nuo konfliktinių situacijų, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų.

SĄVOKOS

Šioje politikoje vartojamos sąvokos:

 1. Korupcija - piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmenines ar kitam asmeniui naudos.
 2. Kyšis- neteisėtai gautas arba siekiamas gauti nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė nauda.
 3. Sukčiavimas - svetimo turto arba turtinės teisės įgijimas apgaule, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas.
 4. Nepotizmas - tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti.
 5. Interesų konfliktas - situacija, kai valdžios, verslo, profesijos atstovas turi rinktis tarp pareigų, kurių reikalauja užimamos pareigos, ir privataus intereso.
 6. Dovana - dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų https://www.vtek.lt/images/Duomenys/VTEK_Rekomendacines_gaires_del_dovanu_ir_paslaugu_priemimo_apribojimu_20200312_fin.pdf.
 7. Protekcionizmas - veikla, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti (proteguoti) vienus verslo subjektus kitų subjektų atžvilgiu.
 8. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar išvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas. pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą

 Kitos Politikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Bendrovės vadovas užtikina, kad kiekvienas darbuotojas turėtų galimybę susipažinti su Politika bei esminiais antikorupcijos principais. Vadovas atsako už tai, kad butų įgyvendinti veiksmai ir vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir išsiaiškinti kyšininkavimo atvejus.
 2. Bendrovės darbuotojai įpareigoti asmeniškai laikytis šios Politikos nuostatų bei vadovautis ja savo veikloje.
 3. Bendrovės verslo partneriai, tiekėjai, klientai, trečiosios šalys savo veikloje raginamos laikytis teisės aktuose įtvirtintų antikorupcijos nuostatų, o jų veikla tu būti grindžiama etiško ir atsakingo verslo principais.
 4. Bendrovėje netoleruojamas kyšininkavimas - bet kokios piniginio, materialaus ir kitokio neteisėto atlygio naudos gavimas ar teikimas kitam asmeniui už pageidaujamą darbuotojo, vadovo ar valdininko teisėtą ar neteisėtą veiklą, priimamus ar nepriimamus sprendimus vykdant savo funkcijas. Tai apima atlygio gavimą ir davimą, žadėjimą, siūlymą ir prievartavimą, grasinant neatlikti savo pareigų ar imtis veiksmų siekiant pakenkti. Kyšiu laikomi grynieji pinigai ir kitos finansinės formos, didelės vertės dovanos, siekiant daryti įtaką, atostogų, kelionių ir kitų pramogų apmokėjimas, aukštesnės pareigos.
 5. Draudžiama teikti finansines priemones trečiosioms šalims, siekiant ar kylant rizikai, kad šiomis lėšomis bus finansuojama galimai nusikalstama, neteisėta, korupcinė veikla.
 6. Bendrovės darbuotojai įsipareigoja vengti situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai gali susikirsti su bendrovės interesais. Tokia situacija gali iškilti, kai turima komercinių santykių juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie yra susiję su Bendrovėje dirbančiu vadovu ar darbuotoju.
 7. Darbuotojai įsipareigoja nesiekti asmeninės naudos sau ar artimiesiems, Bendroves sąskaita dengti asmenines išlaidas, naudodamiesi savo pareigomis turėti asmeninių ar susijusių asmenų interesų bendrovės sandoriuose, samdyti šeimos narius, naudotis Bendroves turtu, įskaitant intelektinę nuosavybę, vardu ir reputacija asmeninėse situacijose.
 8. Bendrovė ir jos darbuotojai neteikia ir nepriima bet kokių dovanų, kurių vertė viršija verslo praktikoje įprastus nedidelės vertės (10 eur) simbolinių suvenyrų standartus bei sudaro prielaidas įgyti palankumą priimamiems sprendimams santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.
 9. Draudžiamos bet kokios formos ir vertės dovanos ir kitų naudų teikimas Lietuvos ar užsienio valstybių valdžios atstovams, politikams, kandidatams i politinį postą ar politinių partinių nariams siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.
 10. Bendrovės darbuotojai gali priimti ir teikti tik nedideles vertės dovanas - verslo suvenyrus, kurie atitinka įprastą verslo praktiką ir yra skirti reprezentacijai, pagarbai ir dėmesiui išreikšti bei negali turėti įtakos jas gaunančiojo sprendimui.
 11. Apie siūlomas naudas (išskirtinės nuolaidos, apmokamos atostogos, darbo vietos pasiūlymas), pinigus, dovanas, išskyrus nedidelės vertės verslo suvenyrus, darbuotojai turi nedelsiant informuoti savo tiesioginius vadovus.
 12. Didelės vertės dovanos ar išskirtinės naudos siūlymas, gavimas ir teikimas laikomas korupcijos forma, apie kurią gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms ir taikoma už tokius nusižengimus Lietuvos teises aktuose numatyta atsakomybe.

l3. Bendrovėje sudaryta galimybė registruoti gautas dovanas, gautą paramą bei suteiktą paramą ,,Gautų dovanų registracijos žurnale".

 1. Netoleruotinas piktnaudžiavimas einamomis pareigomis.
 2. Bendrovėje netoleruojamas savo šeimos narių ar kitų susijusių asmenų įdarbinimas, globa ir protegavimas.
 3. Darbuotojai, paslaugų teikėjai, subrangovai privalo žinoti ir suprasti, kokia informacija yra konfidenciali ir atitinkamai užtikrinti tokios informacijos apsaugą bei neatskleisti šios informacijos tiems, kas jos gauti neturi.
 4. Tokios informacijos perdavimas siekiant asmenines naudos ar naudos susijusiems asmenims laikomas korupcijos forma.
 5. Kiekvienas bendrovės darbuotojas įsipareigoja saugoti jam patikėtą konfidencialią informaciją net ir nutrūkus santykiams su Bendrove, klientu, tiekėju ar verslo partneriu.

19.Megzdama ir palaikydama dalykinius santykius su trečiosiomis šalimis, Bendrove įsipareigoja užtikrinti skaidrią ir etišką veiklą bei konkuruoti sąžiningai.

 1. Bendrovės vadovai ir darbuotojai neturi siekti ar trečiosioms šalims suteikti konkurencinį pranašumą.

 

ANTIKORUPCIJOS POLITIKOS IGYVENDINIMAS

 

 1. Siekiant užtikrinti antikorupcijos politikos įgyvendinimą bendrovėje planingai atliekama korupcijos riziką analizė.
 2. Įmonė skatina darbuotojus pranešti apie galimus korupcijos atvejus ir kitus šios Politikos pažeidimus, tokius kaip neteisėto atlygio davimas ar ėmimas, žadėjimas, siūlymas, prievartavimas. Įmonė Įsipareigoja saugoti darbuotojo anonimiškumą ir kitaip užtikrinti asmens ir informacijos saugumą bei imtis priemonių, kad su darbuotoju, pranešusiu apie neteisėtas veikas, nebūtų susidorota.
 3. Siekdami užtikrinti etiško verslo standartų ir antikorupcijos darbotvarkės laikymosi, Bendrovės atstovai dalyvauja etikos ir antikorupcijos procesų mokymuose, seminaruose.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Bendrovės korupcijos prevencijos funkcijas atlieka Bendrovės administracija, kuri yra atsakinga už šios Nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą, stebi, kontroliuoja ir vertina korupcijos rizikas bei teikia pasiūlymus dėl šios Politikos tobulinimo ir papildymo.
 2. Nulinės tolerancijos korupcijai politikos nuostatų pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį taikoma drausminė atsakomybė.
 3. Esant nusikalstamos veiklos požymių apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.

PATVIRTINTA

UAB „Vildmina“

Bendrovės direktoriaus

2022-09-26 įsakymu Nr. V-102

 

UAB „VILDMINA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

POLITIKA

 

Tikslas:                        Nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas bendrovėje, užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę bendrovės veiklą bei sukurti veiksmingą korupcijos prevenciją sistemą.

Taikymo sritis:            Visiems bendrovės darbuotojams,  tiekėjams ir rangovams.

UAB "Vildmina" 100% AKCIJŲ PAKETO SAVININKAS YRA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, DĖL TO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS EIGA IDENTIŠKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJAI

Nuoroda: https://www.klaipeda.lt/lt/korupcijos-prevencija/9934

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcijos prevencijos politikos (toliau – politika) įgyvendinimo tikslas – šalinti prielaidas korupcijai UAB „Vildmina“ (toliau – bendrovė) atsirasti ir plisti, užtikrinant Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymo) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą.
 2. Politikos paskirtis – nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus, uždavinius, priemones ir subjektus, nustatant jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, siekiant didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.
 3. Politikos privalo laikytis bendrovės darbdavys, vadovas ir visi darbuotojai, ar kiti atsakingi Kiekvienas darbuotojas atsako už politikos laikymąsi ir yra skatinamas išsakyti problemas bei atkreipti dėmesį į geros praktikos pavydžius.
 4. Vartojamos sąvokos:

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bendrovėje.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atstovas – bendrovės darbuotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti bendrovės vardu.

Interesų konfliktas – situacija, kai atstovas atlikdamas pareigas priima sprendimą, dalyvauja jį priimant ar atliekant kitus veiksmus, pažeisdamas bendrovės interesus jo ar jam artimų asmenų, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ar trečiųjų asmenų interesų naudai.

Kyšis – bet kokios turtinės ir kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ir nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą darbuotojo, valdymo organo teisėtą arba neteisėtą veikimą arba neveikimą, vykdant jam nustatytas funkcijas.

Prekyba poveikiu – siūlymas, pažeidimas, susitarimas duoti arba kyšio davimas tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai ar per tarpininką, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygtą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus.

 1. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 2. Pagrindiniai korupcijos prevencijos politikos uždaviniai yra šie:
  • atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
  • atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
  • užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
  • teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą bendrovėje;
  • įtraukti į korupcijos prevenciją bendrovės darbuotojus;
  • skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą bendrovėje.
 3. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
  • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

I.     KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Bendrovė vykdydama sąžiningą veiklą netoleruoja korupcijos jokiomis jos pasireiškimo formomis ir įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms imdamasi sekančių priemonių:
  • vykdydama savo veiklą bendrovė laikosi visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir lokalinių teisės aktų, reikalavimų;
  • bendrovė užtikrina savo veiklos skaidrumą ir aiškumą siekiant įgyvendinti savo pagrindinius tikslus;
  • bendrovės buhalterinė apskaita vedama skaidriai, tiksliai atspindint visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų;
  • bendrovės dokumentai ir informacija vedama taip, kad būtų užtikrinamas jų saugumas ir informacija nebūtų atskleista suinteresuotoms grupėms, išsaugant komercinę (gamybinę) paslaptį;
  • bendrovė draudžia bet kokias prekybos poveikiu formas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo, neduoda ir neleidžia duoti kyšių, taip pat jų neprašo ir nepriima;
  • bendrovė vengia bet kokio interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam jų pareigų ar funkcijų vykdymui;
  • bendrovė netoleruoja darbuotojų veiklos, kuri konkurencijos požiūriu yra priešinga bendrovės interesams;
  • kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, bendrovės darbuotojas nedelsdamas privalo kreiptis į bendrovės generalinį direktorių.
  • bendrovė užtikrina, kad visi jos pirkimai ir pardavimai būtų vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir nešališkumo principų, racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ar darbus įsigyjančios bendrovės lėšas;
  • tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu;
  • bendrovėje netoleruojamas bet koks piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (einamomis pareigomis).

 

II.      KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS PRIEŽIŪRA IR KONTORLĖ

 

 1. Bendrovė siekdama būti patikimu partneriu rangovams, tiekėjams, verslo partneriams ir klientams, vadovaujasi korupcijos prevencijos
 2. Bendrovės valdymo organų nariai ir bendrovės struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja korupcijos prevencijos politikoje numatytą elgesio standartą, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma užtikrinant tinkamą politikos nuostatų įgyvendinimą.
 3. Kiekvienas bendrovės  darbuotojas privalo laikytis   korupcijos prevencijos politikos įgyvendinant savo
 4. Atsakingas už korupcijos prevenciją, bei kontrolę bendrovės darbuotojas užtikrina, kad visi galimi politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, tyrimo rezultatai, išvados bei pasiūlymai pateikiami bendrovės generaliniam direktoriui, jam nesant kitam bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtam
 5. Nustačius politikos nuostatų neatitinkančius ar korupcijos požymių turinčius veiksmus, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka imamasi atitinkamų drausminamųjų priemonių.
 6. Už korupcijos prevencijos politikos nuostatų pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir bendrovės lokaliniuose teisės aktuose numatyta atsakomybė.

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Atsižvelgiant į bendrovės veiklos specifiką, esant pagrįstoms priežastims bendrovėje gali būti patvirtinti papildomi ar kitokie korupcijos prevencijos įsipareigojimai, jų laikymosi, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmai bei procedūros.
 2. Tais atvejais, kai politikos pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai pranešama kompetentingoms institucijoms ir taikoma už šias veikas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta
 3. Ši Politika gali būti peržiūrima ir jei reikia, bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu atnaujinama ar papildoma ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus šios Politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės
 4. Darbuotojai su šia Politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų, bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Politikoje nustatytais
 5. Tvarkoje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais

PATVIRTINTA

UAB „Vildmina“

Bendrovės direktoriaus

2022-09-26 įsakymu Nr. V-102

 

    DOVANŲ PRIĖMIMO, TEIKIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Dovanų priėmimo, teikimo ir registravimo tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas reglamentuoti UAB „Vildmina“ dovanų priėmimą, teikimą, elgesį su jomis ir jų registravimą.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. KS-40 patvirtintomis rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.
 3. Darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus šioje Tvarkoje nustatytas išimtis.
 4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
  • Dovana – bet kokios vertės neatlygintinai perduodamas daiktas, suteikiama paslauga ar kitokia nauda;
  • Tarptautinis protokolas – visuma pagal paprotinę nuostatą nusistovėjusių ir visuotinai pasaulyje pripažintų taisyklių bei tradicijų, kurių privalu laikytis kuriant ir plėtojant harmoningus santykius tarp valstybių bei jų oficialių atstovų;
  • Tradicijos – valstybiniu, nacionaliniu mastu per ilgą laiką susiformavęs visuomenės ar jos grupės elgesys, turintis simbolinę prasmę ar ypatingą reikšmę;
  • Reprezentacijai skirtos dovanos – smukios dovanos su valstybės, Įstaigos ar kitokia simbolika, y. rašikliai, saldainiai, kalendoriai, knygos, marškinėliai, gertuvės, raktų pakabukai, kitokie suvenyrai bei informacinio pobūdžio spaudiniai ir pan.
  • Kitos sąvokos – kitos tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, kituose teisės aktuose.

 

II.                   DOVANŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Darbuotojui leidžiama priimti tik tokias Dovanas, kurios atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytus kriterijus:
  • jei jos gautos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir jų vertė yra ne didesnė kaip 150,00 Eur;
  • reprezentacijai skirtos Dovanos, kurių vertė neviršija 150,00
 2. Draudžiama priimti dovanas, kurios yra susijusios su darbuotojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų kriterijų. Tokios dovanos yra laikomos neteisėtu atlygiu. Jeigu darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį
 3. Draudžiama priimti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, dovanų
 4.  

 

III.                ELGESYS SU GAUTOMIS DOVANOMIS, JŲ REGISTRAVIMAS IR

SAUGOJIMAS

 

 1. Darbuotojai nepriima dovanų, išskyrus jei Dovana atitinka Tvarkos 1 ar 5.2 punktuose nustatytus kriterijus. Rekomenduojama Dovanos davėjui mandagiai paaiškinti, kad darbuotojai nepriima dovanų už atliekamas funkcijas ir informuoti jį apie Įstaigoje galiojančią dovanų priėmimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarką, kuri yra viešai skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 2. Darbuotojui nepavykus atsisakyti Dovanos, kuri neatitinka 5.1 ar 5.2 punkte nustatytų kriterijų, (pvz., ji paliekama nematant, atsiunčiama paštu ir pan.), ji oficialiai turi būti grąžinta (prieš tai užregistravus ją Dovanų registre) dovanos davėjui. Jei dovanos neįmanoma grąžinti ar nustatyti dovanos gavėjo arba jei dovana atitinka Tvarkos 1 ar 5.2 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jos vertė galimai viršija 150,00 EUR, apie tai Darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą ir perduoti tokią Dovaną Įstaigoje už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui, kuris užregistruoja ją Dovanų registre (Priedas Nr. 1). Užregistruotos Dovanos saugomos ir laikomas Įstaigoje. Visos Įstaigos vardu priimtos Dovanos yra Įstaigos nuosavybė.
 3. Gavus Dovaną, atitinkančią Tvarkos 5.1 ar 5.2 punkte numatytus kriterijus, darbuotojas turėtų padėti (pastatyti) ją tokioje Įstaigos vietoje, kad Dovana galėtų laisvai pasinaudoti visi
 4. Dovanos vertė nustatoma:
  • iš nurodytos ar oficialiai skelbiamos kainos (pvz. iš priklijuotos etiketės, patikrinus Dovanos kainą internete ir pan.);
  • atsižvelgiant į Dovanos rinkos ar meninę vertę;
  • lyginant su kitos tos rūšies gaminiais;
  • pagal aprašymus, kurie yra prie
 5. Jei Dovanos vertės neįmanoma nustatyti, tokiai Dovanai įvertinti Įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta atskira komisija. Savo sprendimą komisija įformina protokolu ir informuoja apie priimtą sprendimą Įstaigoje už korupcijos prevencijos atsakingą asmenį. Jei komisija nustato, kad Dovanos vertė viršija 150,00 Eur, tokia Dovana registruojama Dovanų registre ir saugoma Įstaigoje.
 6. Registruojamos visos Dovanos, kurios neatitinka Tvarkos 5.1, 5.2 punktuose nustatytų kriterijų, taip pat Dovanos kurios atitinka Tvarkos 5.1, 5.2 punktuose nustatytus kriterijus, bet viršija 150,00 Eur vertę.
 7. Dovanų registrą tvarko Įstaigoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. Dovanų registras pildomas elektroninėje versijoje ir skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje.

 

IV.                DOVANŲ TEIKIMAS

 

 1. Įstaigos vardu leidžiama teikti tik tokias Dovanas, kurios atitinka šios Tvarkos 1. ir 5.2 punktuose nustatytus kriterijus.
 2. Politikams, politinėms partijoms ir organizacijoms draudžiama teikti bet kokios vertės ir formos
 3. Draudžiama kaip Dovanas teikti alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, dovanų

 

 

V.                   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įstaigos darbuotojai privalo būti supažindinami su šia Tvarka ir jos nuostatų laikymasis yra kiekvieno darbuotojo atsakomybė.
 2. Ši tvarka gali būti keičiama Įstaigos direktoriaus įsakymu.

UAB „VILDMINA“ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2020-2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS

                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                    UAB „Vildmina“

                                                                                                                                                    Direktoriaus 2020-09-30 įsakymu Nr. V-100

  

                                              UAB „VILDMINA“ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

                                                                             2020-2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo kriterijai

1.

Parengti kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių planą.

Direktorius

Iki 2020-11-30

Bus užtikrintas skaidrumas ir viešumas.

Parengtas planas

2.

Rengti ataskaitas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui apie kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plano įgyvendinimą.

Direktorius

Iki 2022-12-31

Bus užtikrintas skaidrumas ir viešumas.

Paskelbta informacija

3.

Dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.

Darbuotojai

Kiekvienais metais

Bus užtikrintas skaidrumas ir viešumas.

Dalyvavimas mokymuose

4.

Dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamose antikorupcinėse akcijose bei kituose renginiuose, skirtuose korupcijos prevencijai.

Darbuotojai

Kiekvienais metais

Padaugės žinių apie korupcijos valdymą

Dalyvavimas akcijose ir renginiuose

5.

Tirti skundus, pranešimus dėl galimų korupcijos pobūdžio veikų.

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

2020-2022 m. gavus tokią informaciją

Ištyrus gaunamus pranešimus apie galimai korupcinę asmenų veiklą, bus išsiaiškinta, ar asmenys nėra padarę korupcinio pobūdžio veikų ir ar minėti asmenys yra nepriekaištingos reputacijos.

Gautų ir ištirtų pranešimų apie galimai korupcinę asmenų veiklą skaičius.

6.

Užtikrinti skaidrią darbuotojų

priėmimo į darbą tvarką.

Direktorius

Nuolat

Nuolatinė skaidri darbuotojų į darbą tvarka

Skaidri ir aiški darbuotojų priėmimo į darbą tvarka

7.

Finansavimo ir lėšų panaudojimo skaidrumo ir kontrolės užtikrinimas.

Direktorius

Nuolat

Finansinių ataskaitų viešinimas

Paskelbta informacija apie finansines ataskaitas interneto svetainėje