KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE (Priedas Nr.1)

 

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE

202 m. ______________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Aš,________________________________________________ (vardas, pavardė), prašau leisti dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės „VILDMINA“ (toliau – Bendrovė) vadovo atrankoje.

 

Patvirtinu, kad:

atitinku visus kandidatui keliamus profesinius ir vertybinius reikalavimus;

esu nepriekaištingos reputacijos;

nesu susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla ar galėtų kilti interesų konfliktas;

teisės aktų nustatyta tvarka man neatimta ir neapribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduoju, ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas;

per pastaruosius 5 metus nebuvau atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ketvirtame skirsnyje, dėl kurių negalėčiau dirbti Bendrovės vadovu.

 

Sutinku, kad:

Bendrovės valdyba rašytiniu prašymu kreiptųsi į specialiųjų tyrimų tarnybą dėl turimos informacijos apie mane pateikimo;

Bendrovės gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis Bendrovės vadovo atrankos vykdymo procese iki vadovo paskyrimo ir paskyrimo tikslais šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis: vardas, pavardė; asmens kodas; gimimo data; el. pašto adresas; telefono numeris; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys; išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys; darbo patirtis; išsilavinimas; kompetencijos, gebėjimai; atsiliepimai / rekomendacijos apie mane; kandidato paraiškoje dalyvauti atrankoje pateikiami duomenys; kandidato gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške pateikti duomenys.

 

 

___________________(kandidato parašas)

 

 

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu:

 

________________________________________________________________________________

 

Mobilusis telefonas:________________________________________________________________

 

Kandidato parašas, vardas ir pavardė: _________________________________________________